top of page

מדיניות פרטיות

 

פרטיות
1.    ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של אתר QTAX ("האתר"), המופעל על ידי רווה שלביקי רואי חשבון ("השותפות", "אנחנו", "אנו", "שלנו").
2.    מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר, ולכן יש לקרוא את מדיניות הפרטיות יחד עם תנאי השימוש. למעט אם ההקשר מחייב אחרת, מונחים שהוגדרו בתנאי השימוש ושלא הוגדרו אחרת במדיניות הפרטיות, יחולו גם לעניין תנאי שימוש אלו.
3.    השותפות מייחסת חשיבות רבה ולוקחת ברצינות את הפרטיות של המשתמשים באתר, ומתוך כך משקיעה משאבים רבים על מנת לשמור עליה.
4.    במדיניות הפרטיות תוכל למצוא מידע על האופן שבו אנו אוספים מידע אודותיך בעת שימושך באתר, בשירותים הגלומים בו ("השירותים") וכן במהלך כל אינטראקציה שתקיים עמנו בקשר עמם. על מנת לסייע לשותפות לשמור על פרטיותך הינך מתבקש לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות של האתר.  
5.    בעצם השימוש באתר ובשירותים, הנך מביע את הסכמתך כי השותפות תעשה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות.
6.    השותפות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר ובשירותים. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות.
7.    האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.

 

מידע אישי
במהלך השימוש באתר ובשירותים, ייאסף מידע אודותיך כדלקמן:
8.    שאלות לעניין התאמתך לשימוש בשירותים – בטרם נוכל לספק לך את השירותים, אנו נשאל אותך שאלות שמטרתן לבדוק אם הינך מתאים להשתמש בהם, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי השותפות מעת לעת ולפי שיקול דעתה;
9.    פרטי הרשמה לאתר – ככל שנמצאת מתאים להשתמש בשירותים, לצורך קבלת השירותים תידרש להירשם לאתר באמצעות מסירת כתובת הדוא"ל שלך וסיסמא אישית אשר ישויכו לחשבון שלך באתר;
10.    פרטים ומסמכים לצורך הגשת דוחות שנתיים - לצורך מילוי הדוחות השנתיים עבורך במסגרת השירותים, תידרש להזין לאתר ו/או למסור לשותפות נתונים ומסמכים מסוימים. נתונים ומסמכים אלו כוללים פרטים אישיים אודותיך (כגון מספר זהות, תאריך לידה, מצב משפחתי, כתובת מגורים, שם אביך ומספר טלפון שלך), פרטי חשבון הבנק שלך (לצורך קבלת החזרים כספיים ממס הכנסה, ככל שתהיה זכאי להם בהתבסס על הדוחות השנתיים שיוגשו עבורך ומטעמך במסגרת השירותים), פרטים לגבי הכנסות שלך על סוגיהן וטפסי מס הכנסה בקשר עם ההכנסות כאמור. המסמכים והפרטים אשר תידרש להזין לאתר לצורך הגשת הדוחות השנתיים עשויים להשתנות מעת לעת, כפי שהשותפות תמצא שזה נדרש לצורך מתן השירותים;
11.   נתונים מתוך תיק מס הכנסה – לצורך הגשת הדוחות השנתיים מטעמך, הינך מסמיך את השותפות להיות המייצג הראשי שלך מול רשות המסים בהתאם לייפוי כוח שתחתום עליו כלפינו ובהתאם לתנאי השימוש. במסגרת זאת, תינתן לנו גישה לתיקים שלך במערכת של מס הכנסה ולמסמכים והנתונים הכלולים בהם. עם זאת יובהר, כי אנו לא נעשה במסמכים ונתונים אלו כל שימוש אלא בהסכמתך מראש ובכתב ולמטרות אשר לשמן תסמיך אותנו למלא;
12.   נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך – בעת שימושך באתר, השותפות (ו/או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתר, ובכלל זה, כתובות IP שלך, מזהה מכשיר שלך, סוג דפדפן שאתה עושה בו שימוש וכיוצ"ב;
13.    פרטי תשלום – פרטי כרטיס אשראי, ופרטים נוספים הדרושים לצורך ביצוע התשלום בגין עמלת השירותים (כהגדרתה בתנאי השימוש);
14.    פרטי יצירת קשר – בכל עת שבה תיצור עמנו קשר, אנו נאסוף את פרטי הקשר שבאמצעותם נוצר הקשר בינינו וכן את תוכן ההודעות והמסרים שתמסור לנו. בנוסף, ככל שתיצור עמנו קשר טלפוני, שיחותיך עם נציגנו עשויות להיות מוקלטות או מתועדות בדרך אחרת.
15.    מידע על צדדים שלישיים: חלק מהנתונים והמסמכים שאתה תזין לצורך קבלת השירותים כוללים מידע אישי אודות צדדים שלישיים, כגון בן או בת זוגך וצאצאיך, כמו גם במצבים שבהם תעשה שימוש בשירותים עבור ומטעם בן משפחתך בהתאם לתנאי השימוש. המידע האישי שתספק לנו על צדדים שלישיים נחשב גם הוא כ"מידע" לעניין מדיניות הפרטיות והיא תחול עליו לכל דבר ועניין. על כן, במסירת מידע על צדדים שלישיים כאמור לעיל, הינך מאשר כי הם מודעים לכך שאתה מוסר מידע אישי אודותיהם לשותפות וכן כי הסברת להם על אודות השימושים שיעשו על ידי השותפות במידע עליהם, בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות.
16.    יובהר, כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם לשותפות, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תמסור פרטים כאמור, אנו לא נוכל לספק לך את השירותים או חלק מהם.
17.    מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על היכולת של השותפות לספק לך שירותים וליצור עימך קשר במסגרתם.

 

שימוש במידע
אנו נעשה שימוש במידע אודותיך למטרות הבאות:
18.    כדי לספק את השירותים שלנו, ובכלל זה את שירותי הגשת הדוחות (כהגדרתם בתנאי השימוש);
19.    כדי להפעיל את האתר ולשפר את חוויית המשתמש באתר;
20.    על מנת לקיים פעילויות התומכות במתן השירותים שלנו, כגון לצורך, קבלת החלטות אסטרטגיות, פיתוח עסקי, ניהול פיננסי וכדומה;
21.    על מנת ליצור עמך קשר בנושאים תפעוליים הקשורים בשירותים;
22.    על מנת לפנות אליך בהצעות, לרבות הצעות שיווקיות ומסחריות, בכפוף להוראות הדין;
23.    על מנת להתאים את ההצעות שיישלחו אליך בהתאם לצרכיך, תחומי העניין שלך והעדפותיך;
24.    כדי לקיים חובה חוקית, צו שיפוטי או דרישה רגולטורית שחלים על השותפות;
25.    כדי לשפר את השירותים וחווית השימוש שלך בהם וליצור שירותים חדשים;
26.    כדי להגן על הזכויות, האינטרסים והנכסים שלנו ושל צד שלישי כלשהו.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים
27.    הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים.
28.    אנו עשויים לשתף את המידע אודותיך אך ורק עם הגופים הבאים ולמטרות הבאות:
29.    צדדים שלישיים המספקים לשותפות שירותים בקשר עם מתן השירותים (בין אם שירותים שנועדו לתמוך באתר, כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, שירותי אחסון מידע, שירותי אנליטיקות וכד'; ובין אם שירותים שנועדו לתמוך בפעילות העסקית של השותפות, כגון יועצים משפטיים, רואי חשבון, יועצי וסוכני ביטוח, פיתוח עסקי, שיווק ופרסום ויועצים אחרים);
30.    רשויות ממשלתיות וציבוריות, כגון רשות המסים והמוסד לביטוח לאומי;
31.    אם יתקבל בידי השותפות צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;
32.    בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מי מהשותפות ו/או מי מטעמה;
33.    לצורך שמירה והגנה על זכויותיה, נכסיה וקניינה של השותפות או של צדדים שלישיים;
34.    לצורך עמידה בדרישה חוקית או רגולטורית שחלה על השותפות במסגרת מתן השירותים, לרבות עמידה בדרישה של רשות

 

רגולטורית, שלטונית או שיפוטית המופנית לשותפות בקשר עם מתן השירותים;
35.    בהסכמתך או בהנחייתך;
36.    בכל מקרה שבו השותפות תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיה ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם היא תירכש או תתמזג עם צד שלישי, או אם היא תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.
37.    בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה אודותיך עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שנעשה כן, אנחנו נוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את האנשים שהמידע הוא עליהם.
38.    כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והשותפות לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

 

דיוור ישיר
39.    ככל שתיתן לשותפות את הסכמתך לכך, השותפות עשויה ליצור עימך קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים, ולשלוח אליך דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעה אחרת.
40.    במקרים הנ"ל השותפות עשויה לשלוח אליך דיוורים הכוללים חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, ועדכונים שונים בקשר עם שירותי ומוצרי השותפות או בקשר עם מוצרים או שירותים מסוג דומה למוצר או השירות שרכשת או תרכוש מאיתנו. יכול שהדיוורים הללו ישלחו אליך בדיוור ישיר, קרי, בהתבסס על מאפייניך.
41.    בכל עת, תוכל לבקש כי נחדול לשלוח לך מסרים כאמור על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר עם השותפות באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: office@qtax.co.il; ו/או (2) פניה בכתב בכתובת: הברזל 32א' תל אביב-יפו 6971047. בעשותך כן, השותפות תחדל לפנות אליך בדיוור ישיר או לשלוח אליך דברי פרסומת. אולם, במידה ומידע אודותיך נשמר על ידנו למטרות נוספות המפורטות במדיניות הפרטיות, אנו נמשיך לשמור את המידע אודותיך למטרות אלו אך לא לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר או משלוח דברי פרסומת אליך כמפורט לעיל.

Cookies
42.    קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. השותפות עשויה להשתמש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לה להתאים את האתר והתוכן המוצעים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.
43.    ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל השותפות באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתר.

 

אבטחת מידע
44.    השותפות מתייחסת ברצינות רבה לאבטחת הנתונים האישיים שלך. מתוקף כך, אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף אודותיך.
45.    עם זאת, עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט חשופה לסיכונים רבים, ובכלל זה, כי העברת נתונים באמצעות רשת האינטרנט אינה בטוחה לחלוטין.
46.    בנוסף, תשומת ליבך מופנית לכך כי שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתר מוטלת עליך בלבד, על ידי התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.
47.    היזהר מהודעות דוא"ל מזויפות - הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר, כאילו ממנו כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם. במקרה של חשד כאמור, מומלץ לפנות אלינו ולהודיע לנו על כך, באמצעות פרטי יצירת הקשר שבסוף המסמך.

 

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל
48.    השותפות עשויה להעביר את המידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כמו אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה השותפות תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתר, הינך מסכים להעברה האמורה.

 

קישורים לאתרים אחרים
49.    האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על ידי השותפות ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר לאתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראים למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. מומלץ לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.

זכות עיון; זכות תיקון
50.    הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר של השותפות.
51.    ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לשותפות בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

 

ויתור
52.    השותפות לא נושאת באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לך או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשירותים ו/או המידע שנמסר ונאסף אגב שימוש זה ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתה הישירה. אין ביכולת השותפות להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיך. כמו כן, אין השותפות נושאת באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה. השימוש באתר ובשירותים הינו באחריותך בלבד ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי השותפות ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש בהם.

 

יצירת קשר
בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר עמנו בפרטים הבאים:
[Qtax]
הברזל 32א' תל אביב-יפו6971047
office@qtax.co.il
073-3265679

**************

bottom of page