top of page

תנאי שימוש

כללי

1.    ברוכים הבאים לאתר QTax ("האתר"), המופעל על ידי רווה שלביקי רואי חשבון ("השותפות", "אנחנו", "אנו", "שלנו"). 
2.    השימוש באתר הינו כפוף להוראות תנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש"). על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש במלואם בקפידה, לפני כל שימוש באתר. תשומת לב המשתמש מופנית לכך שתנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין השותפות, וכי ככל שהמשתמש אינו מסכים להוראה כלשהי מתנאי השימוש, עליו להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש באתר. בעצם השימוש באתר מובעת הסכמה לתנאי השימוש, כפי נוסחם מעת לעת.
3.    השותפות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים בתנאי השימוש, מועד עדכון תנאי השימוש יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו בתנאי השימוש, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר ובשירותים הגלומים בו ("השירותים"). למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר. 
4.    השותפות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר, תכולתו, עיצובו ו/או אופן פעולתו לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך ליתן הודעה מראש ו/או בדיעבד למשתמש.
5.    השותפות רשאית לחסום בפני כל משתמש את השימוש באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.  
6.    השימוש בתנאי השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה; בדומה, מקום בו נעשה שימוש בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

זכאות להשתמש באתר
7.    המשתמש רשאי להשתמש באתר אך ורק במידה והוא: (א) הינו מעל לגיל 18; ו- (ב) הינו בעל הזכות, הסמכות והיכולת להיות כפוף לתנאי השימוש ולקיים את תנאיהם. 
8.    השותפות אינה נותנת כל הצהרה או אישור לחוקיות של השימוש של כל משתמש באתר, והיא אינה נושאת בכל אחריות במידה והשימוש של משתמש באתר הינו מנוגד לחוק. 

הרשמה לאתר
9.    במידה והמשתמש נמצא על ידי כמתאים לקבל את השירותים, לאחר שאלון ראשוני, המשתמש יידרש להירשם לאתר לצורך מסירת פרטים וקבלת שירותים. 
10.    הרישום לאתר נעשה באמצעות הזנת כתובת דוא"ל וסיסמא אישית אשר ישויכו לחשבון של המשתמש באתר. כתובת הדוא"ל והסיסמא האישית שהמשתמש מסר בעת תהליך ההרשמה ("פרטי הזיהוי"), יהוו את פרטי הזיהוי של המשתמש לצורך הכניסה לחשבונו באתר ("החשבון").
11.    בטרם יוכל משתמש להיכנס לחשבון, השותפות תשלח למספר הטלפון הנייד שהוא הזין לאתר קוד חד פעמי שבאמצעותו המשתמש יוכל להיכנס לחשבון שלו ("הקוד החד הפעמי"). המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירה על הסודיות של החשבון שלו ושל הקוד החד הפעמי. בהתאם לכך, המשתמש מתחייב (א) לא לגלות את פרטי הזיהוי ו/או את הקוד החד הפעמי לאחר ולשמור על סודיותם; (ב) לשמור את פרטי הזיהוי במקום נסתר ומוגן; (ג) לוודא כי המכשיר הסלולרי שלו המקושר למספר הטלפון הנייד שהוא הזין לאתר נמצא ברשותו בעת ניסיון הכניסה שלו לחשבון; ו- (ד) ליידע את השותפות מיד עם היוודע הדבר על כל שימוש לא מורשה בחשבון שלו. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם לו ו/או לשותפות ו/או למשתמשים אחרים באתר עקב שימוש בלתי מורשה שנעשה בחשבון. 
12.    החשבון הינו אישי למשתמש, והוא אינו ניתן להעברה, שיתוף או המחאה בכל צורה שהיא. אף אחד מלבד המשתמש אינו רשאי לגשת או להשתמש בשירותים דרך החשבון. ככל שהמשתמש ישתף את פרטי הזיהוי ו/או את הקוד החד הפעמי עם צד שלישי כלשהו, השותפות לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מכך. 
13.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בחשבון שלו באתר אך ורק לצורך הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה עבור עצמו או עבור בן משפחה  ("דוחות שנתיים"), ובלבד שניתנה הסכמת בן המשפחה מראש וכן בלבד שהגורם אשר חותם על הדוחות השנתיים הוא הגורם שעבורו ובשמו מוגשים הדוחות השנתיים. מובהר, כי בעת השימוש בחשבון עבור בן המשפחה, המשתמש ובן המשפחה שעבורו ובשמו הוא פועל אחראים כלפי השותפות ביחד ולחוד בכל הקשור לשימוש בחשבון לכל דבר ועניין. לצרכי תנאי שימוש אלו, המונח "משתמש" יתייחס הן למשתמש עצמו והן לבן המשפחה אשר עבורו ובשמו הוא משתמש בחשבון ובשירותים, לכל דבר ועניין.
14.    כתובת הדוא"ל שהמשתמש יזין בעת תהליך ההרשמה לאתר תאפשר ערוץ תקשורת בין המשתמש לבין השותפות. באחריות המשתמש. 
15.    לשמור על כתובת הדוא"ל שהוא מסר במהלך תהליך ההרשמה לאתר כאמור לעיל עדכנית ופעילה, על מנת שהשותפות תוכל לתקשר עמו במסגרת השירותים. המשתמש מבין ומסכים לכך כי הוא מוותר על הזכות להתכחש לקבלת הודעות אם אינו מקבל הודעה אלקטרונית שנשלחה אליו על ידי השותפות, מכיוון שכתובת הדוא"ל של חשבונו אינה נכונה, לא עדכנית, חסומה על ידי ספק שירות הדוא"ל שלו, או שאינו יכול לקבל הודעות אלקטרוניות מכל סיבה אחרת. 

האתר והשירותים


16.    באמצעות האתר, המשתמש יוכל לעשות שימוש בשירותים, הכוללים (א) קבלת פרטים על השירותים והשותפות; (ב) הגשת דוחות שנתיים; (ג) פתיחת תיק במס הכנסה (אם נדרש לצורך הגשת הדוחות השנתיים); ו-(ד) במידה ועל בסיס הדוחות השנתיים המשתמש זכאי להחזרי מס, ביצוע פעולות בסיסיות לצורך זיכוי חשבון המשתמש בהחזרים ממס הכנסה (השירותים הנזכרים בס"ק (ב) עד (ד) ייקראו להלן ("שירותי הגשת הדוחות")). 
17.    שירותי הגשת הדוחות ניתנים למשתמש באמצעות ובהתבסס על נתונים ומסמכים שהמשתמש יזין לאתר, וכן מסמכים ונתונים משלימים אשר יתבקשו על ידי השותפות לפי שיקול דעתה לצורך מתן שירותי הגשת הדוחות. 
18.    השותפות רשאית לספק את שירותי הגשת הדוחות אך ורק למשתמשים העומדים בקריטריונים מסוימים שהיא תקבע מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שלאף משתמש תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך. בהתאם לכך, השותפות עשויה לשאול את המשתמש שאלות אשר מטרתן לברר את עמידתו של המשתמש בקריטריונים שהיא קבעה לשם כך ("שאלות ההתאמה").
19.    בעת המענה לשאלות ההתאמה, המשתמש מחויב למסור פרטים מלאים ונכונים בלבד. במידה והשותפות תחשוד בכל שלב שהוא כי הפרטים שניתנו על ידי המשתמש במענה על שאלות ההתאמה אינם נכונים וכי בשל כך הוא אינו זכאי לקבלת השירותים, היא לא תידרש לספק למשתמש את השירותים, וזאת מבלי שלמשתמש תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד השותפות בשל כך, והכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שיעמדו לשותפות בשל כך על פי כל דין.
20.    בעת הזנת הנתונים באתר לצורך הכנת הדוחות השנתיים, המשתמש מחויב למסור פרטים מלאים ונכונים בלבד. במידה והחל ממסירת הנתונים ו/או המסמכים לשותפות ועד להגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה חלו בהם שינויים כלשהם, המשתמש מתחייב להודיע על כך לשותפות מיד לאחר שנודע לו על השינוי. המשתמש מודע לכך כי דיווח פרטים שגויים למס הכנסה מהווה עבירה פלילית, והוא נושא באחריות מלאה לנכונות ושלמות הפרטים והמסמכים שהוא מזין באתר ו/או מספק לשותפות במסגרת שירותי הגשת הדוחות. בנוסף, המשתמש מתחייב לשפות את השותפות בקשר לכל נזק אשר ייגרם לה כתוצאה ממסירת מידע לא נכון או שלם על ידו במסגרת שירותי הגשת הדוחות, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או זכות אשר יעמדו לשותפות בשל כך על פי כל דין. 
21.    הדוחות השנתיים טרם הגשתם נמסרים למשתמש לידיעה בלבד ואינם בגדר ייעוץ ו/או המלצה לפעולה. 
22.    בטרם השותפות תגיש את הדוחות השנתיים למס הכנסה עבור ומטעם המשתמש, הם יועברו אל המשתמש בפורמט שייקבע על ידי השותפות לפי שיקול דעתה הבלעדי. הפורמט הוא של דוחות מס. אנחנו לא קובעים אותו [האם יהיה טקסט מלווה/ הערות?]. הדוחות השנתיים יועברו אל המשתמש לדואר האלקטרוני שלו באמצעות הכתובת המשויכת לחשבון.
23.    המשתמש יידרש לחתום על הדוחות השנתיים ולהעבירם כשהם חתומים אל השותפות בהתאם להנחיות אשר יועברו אליו יחד עם הדוחות השנתיים. על המשתמש לעבור ביסודיות על כל הפרטים והמסמכים הכלולים בדוחות השנתיים שיועברו לחתימתו ולוודא נכונותם ושלמותם, שכן חתימתו על הדוחות השנתיים מהווה אישור סופי ומוחלט של המשתמש לנכונות ושלמות הפרטים המופיעים בהם. 
24.    המשתמש מתחייב לחתום על כל מסמך ולספק לשותפות כל פרט הדרושים לצורך קבלת שירותי הגשת הדוחות מאת השותפות. במידה והמשתמש לא יספק לשותפות פרט או מסמך אשר דרושים לה לצורך מתן שירותי הגשת הדוחות, ייתכן שהשותפות לא תוכל לספק לו את שירותי הגשת הדוחות או כל חלק מהם, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.
25.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לצורך קבלת שירותי הגשת הדוחות, המשתמש יידרש לחתום על ייפוי כוח המסמיך את השותפות לייצג אותו ולפעול בשמו מול רשות המסים ("ייפוי הכוח"). ייפוי הכוח יוגש לרשות המסים, ובכך השותפות תחשב כמייצגת הראשית של המשתמש מול רשות המסים באופן מתמשך ועד לביטול הייצוג על ידי המשתמש, לכל דבר ועניין, ועל כל המשתמע מכך, בהתאם לפקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף. במילוי ייפוי הכוח ומסירתו לשותפות, המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכל ההשלכות והמשמעויות הכרוכות במינויה של השותפות כמייצגת הראשית של המשתמש על פי ייפוי הכוח. מוסכם בזאת בין השותפות לבין המשתמש כי ההרשאה שניתנת לשותפות לפעול מכוח ייפוי הכוח הינה לצורך מתן שירותי הגשת הדוחות או לצורך כל פעולה או הליך אחרים אשר המשתמש יסמיך את השותפות לבצע מראש ובכתב בלבד. 
26.    המשתמש יוכל להביא להפסקת הייצוג שלו על ידי השותפות באמצעות פניה אל השותפות, על מנת שהיא תפעל להפסקת הייצוג, או באופן עצמאי. במידה והמשתמש מעוניין כי השותפות תפעל להפסקת הייצוג, יהיה עליו לפנות אליה באמצעות הטלפון (במספר 073-3265679 או בדוא"ל office@qtax.co.il)
27.    מתוקף תפקידה של השותפות כמייצג הראשי של המשתמש מול רשות המסים, השותפות תהא רשאית ליצור עם המשתמש קשר באמצעות כתובת הדוא"ל המשויכת לחשבון על מנת להזכיר לו כי עליו לפעול להגשת דוחות שנתיים למס הכנסה לשנה החולפת.
28.    השותפות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה של משתמש לאתר ו/או לשירותים, לסרב לספק לו את שירותי הגשת הדוחות או כל חלק מהם, לסרב לרישום משתמש לאתר וכן להשעות או למחוק חשבון קיים, בקרות אחד מן המקרים המפורטים להלן:
א.    המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;
ב.    המשתמש מעל באמון השותפות, לרבות באמצעות הזנת ו/או העברת מידע שגוי באתר לגביו או לגבי כל צד שלישי; 
ג.    כל מקרה אחר לפיו השותפות תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מניעת הגישה לאתר ולשירותים, סירוב מתן שירותי הגשת הדוחות למשתמש או כל חלק מהם, סירוב הרישום, השעיה או מחיקה של חשבון קיים, דרושה לשם השמירה על אינטרסים של השותפות ו/או של משתמשים אחרים.
29.    המשתמש מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה בכל מקרה שהשותפות סירבה לרושמו לאתר ו/או לספק לו את השירותים ו/או שחשבונו הושעה או נמחק על ידי השותפות, בהתאם לאמור לעיל, וכי הוא לא יבוא בטענה או דרישה כלפי השותפות, ולא יהיה זכאי לכל תרופה או פיצוי בשל כך.

עמלה
30.    שירותי הגשת הדוחות ניתנים על ידי השותפות בתמורה לעמלה אשר תעריפה יהיה מצוין באתר ("עמלת השירותים") ויוצג למשתמש בטרם הזנת פרטי אמצעי התשלום של המשתמש באתר. השותפות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את גובה עמלת השירותים ו/או לקבוע כי חלק מהשירותים יינתנו בכפוף לתשלום עמלה נוספת או נפרדת, וזאת מבלי לקבל את אישור המשתמש או למסור לו הודעה מוקדמת על כך. יצוין, כי התעריף הקובע של עמלת השירותים הינו זה אשר יוצג בפני המשתמש בטרם הזנת פרטי כרטיס האשראי שלו לצורך הגשת דוחות שנתיים.
31.    לצורך גביית עמלת השירותים, המשתמש יידרש להזין את פרטי כרטיס האשראי שבבעלותו ואשר יחויב בגין עמלת השירותים. יובהר, כי כרטיס האשראי אשר פרטיו יוזנו כאמור לא יחויב עד לאחר שהשותפות תאשר שהועברו אליה כלל המסמכים הנדרשים לצורך הכנת דוחות המס.

קניין רוחני
32.    האתר ותכניו הינם רכושה הבלעדי של השותפות. השותפות הינה הבעלים או בעלת רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר ובתכניו, לרבות, אך מבלי למעט, דימויים גרפיים, סרטונים, תצלומים, דמויות, אייקונים, מוזיקה, תמונות, קולות, צלילים, תבניות, מודלים, מדדים, חישובים, המלצות, הערכות, ניתוחים ו/או טקסט. 
33.    אין בשימוש אשר נעשה באתר ו/או בתכניו כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור באתר ו/או בתכניו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו בהתאם לאמור בתנאי השימוש. 
34.    האתר ותכניו נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא בהסכמתה המפורשת של השותפות, מראש ובכתב. 

חובות המשתמש
35.    המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, בתכניו ו/או בשימושים שלו אך ורק על פי החוק ולא לחבר קישור לאתר ו/או להשתמש באתר, בתכניו ו/או בשימושים שלו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שהוא פוגעני, מאיים, מעליב, משמיץ, גזעני, בלתי ראוי, פורנוגרפי, מכיל לשון הרע, מפלה ו/או מכיל אלימות; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס, תוכנה זדונית, סוס טרויאני, או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של השותפות ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל, להאט או למנוע מאחרים את השימוש באתר ו/או לפגוע בחוויית השימוש של האתר; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; (ה) מידע הפוגע בשם הטוב ו/או במוניטין של השותפות; ו/או (ו) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של השותפות.
36.    המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לשותפות, לאתר ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
37.    המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של השותפות, במקרים בהם השותפות תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא השותפות רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר וכן כל פעולה אחרת אשר השותפות תמצא לנכון לנקוט בה כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או על זכויות צדדים שלישיים.

שיפוי והגבלת אחריות
38.    האתר וכן כל התכנים והשימושים שלו מוצעים כמות שהם.
39.    המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר ובתכניו נעשה על אחריותו הבלעדית. מובהר, כי השותפות וכל מי שפועל מטעמה מסירים מעצמם כל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד מכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מן השימוש באתר או בתכניו, לרבות כתוצאה מההסתמכות עליהם.
40.    השותפות לא תהיה אחראית לכל תקלה מסוג כלשהו, לרבות תקלות ברשת האינטרנט, בקווי תקשורת, ברשת סלולרית, ברשת תקשורת אלחוטית, במכשיר נייד (לרבות נזק הנגרם למכשיר נייד מהכניסה לאתר ו/או השימוש בו, לרבות מחיקת מידע וצורך בפרמוט המכשיר), בחומרה (לרבות שרתים של השותפות) ו/או בתוכנה ו/או עקב תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת ו/או תיקונים באתר. השותפות לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים או עקיפים מכל סוג שהוא, לרבות לתוצאתם, אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר לא יהיה זמין בעת מסוימת או לתקופה כלשהי.
41.    בכל מקרה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אחריות השותפות לכל עניין הקשור בשירותים לא תעלה על עמלת השירותים אשר שולמה בפועל על ידי המשתמש בעד השירותים.
42.    השימוש באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ עם מומחה. בנוסף, אין לראות באתר (לרבות התכנים המופיעים בו), משום ייעוץ או המלצה לפעולה. יש לאמת את נכונותם עם פרסומים נוספים, לרבות החלטות רשות המיסים ופסיקה רלוונטית. השירותים המקצועיים המוענקים על-ידי השותפים הם רק למשתמשים רשומים אשר ורק בקשר עם הכנת והגשת דוחות המס. 
43.    המשתמש ישפה ויפצה את השותפות ו/או את מי מטעמה בגין כל נזק, חבות, עלויות, הוצאות ו/או הפסדים (לרבות הוצאות משפטיות) אשר ייגרמו לשותפות ו/או מי מטעמה בקשר עם כל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם השימוש באתר ו/או בתכניו וכן בקשר עם כל הפרה של תנאי השימוש. 

שירותים ותכנים של צדדים שלישיים
44.    במהלך השימוש באתר, המשתמש עשוי להיחשף לשירותים ותכנים של צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק של שותפים של השותפות.
45.    השותפות לא בדקה את השירותים או התכנים הללו או בדקה את נכונותם או התאמתם למשתמש בטרם הכללתם באתר, ולכן, מומלץ כי המשתמש יבדוק את אותם השירותים או התכנים באופן עצמאי בטרם יסתמך עליהם או יעשה בהם שימוש, שכן הסתמכות על אותם תכנים או שירותים והשימוש בהם הינם על אחריותו בלבד.

קישורים
46.    האתר עשוי לכלול קישורים, תכנים, פרסומות, לוגואים וחומרים אחרים המקשרים לאתרים או יישומים אשר אינם נשלטים או מוצעים על ידי השותפות ("הקישורים"). בטרם המשתמש יבצע רכישה של כל שירות או מוצר באמצעות שימוש באותם אתרים או יישומים או יסתמך על התכנים שלהם, מומלץ כי הוא יוודא שהוא מודע היטב לסיכונים הכרוכים בכך. הקישורים הללו ניתנים למשתמש מטעמי נוחות בלבד, והמשתמש מתחייב כלפי השותפות כי בשום מקרה הוא לא יטיל על השותפות אחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו כתוצאה מהשימוש בקישורים או תוך הסתמכות על כל מידע, תוכן או שירות הכלול באתרים או ביישומים אליהם מפנים הקישורים.
47.    הכללתם של קישורים באתר אינו מהווה אימוץ, אישור, תמיכה, או כל קשר אחר בין השותפות לבין האתרים או היישומים שאליהם מפנים הקישורים, או לבין המפעילים שלהם. 

שונות
48.    המשתמש מסכים שאין בשימוש באתר בכל אופן שהוא בכדי ליצור בין השותפות לבין המשתמש כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
49.    תנאי השימוש, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכם היחיד התקף בין השותפות לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתנאי השימוש.
50.    במידה שסעיף כלשהו בתנאי השימוש יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר תנאי השימוש לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי. 
51.    ככל שהשותפות לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי השימוש, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של השותפות אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה. סטייה מתנאי השימוש על ידי השותפות במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
52.    מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לתנאי השימוש, ביצועם, פירושם, וכל עניין הקשור ו/או נובע מהם, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב ולו בלבד וזה ייקבע בהתאם להוראות הדין הישראלי.
53.    השותפות רשאית להסב את זכויותיה באתר ועל פי תנאי השימוש, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת השותפות. 
54.    בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש, ניתן ליצור קשר באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הבאה:  

office@qtax.co.il 

bottom of page